Copyright 2022 - Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thông tin là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa.

Nhiệm vụ

  • Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
  • Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp. 
  • Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
  • Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
  • Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
  • Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
  • Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

 

 

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

LIÊN KẾT

KHOA CƠ BẢN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

KHOA NÔNG NGHIỆP

KHOA LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

 

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TIN HỌC