Copyright 2021 - Khoa Công nghệ Thông tin
STT HỌ TÊN LỚP CHỦ NHIỆM
1 Nguyễn Hồng Hậu CĐ Quản trị cơ sở dữ liệu 14
2 Nguyễn Thành Quân CĐ Công nghệ thông tin 16
3 Nguyễn Thế Nhân CĐ Công nghệ thông tin liên thông 15
4 Nguyễn Quốc Khánh TC Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (TP. Vĩnh Long)
5 Trịnh Thanh Khâm

1. TC Tin học Ứng dụng 16

2. TC Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (TX. Bình Minh)

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

LIÊN KẾT

KHOA CƠ BẢN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

KHOA NÔNG NGHIỆP

KHOA LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

 

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TIN HỌC