In bài này
STT HỌ TÊN LỚP CHỦ NHIỆM
1 Nguyễn Hồng Hậu CĐ Quản trị cơ sở dữ liệu 14
2 Nguyễn Thành Quân CĐ Công nghệ thông tin 16
3 Nguyễn Thế Nhân CĐ Công nghệ thông tin liên thông 15
4 Nguyễn Quốc Khánh TC Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (TP. Vĩnh Long)
5 Trịnh Thanh Khâm

1. TC Tin học Ứng dụng 16

2. TC Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (TX. Bình Minh)